ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRERyzyko w obrocie energią
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


FAQ

W tym dziale odpowiedzi na często stawiane pytania (ang. frequent asked questions - FAQ) będą pojawiały się dynamicznie, z jednej strony w miarę napływu takich pytań do serwisu, z drugiej w miarę pojawiania się nowych materiałów w serwisie omawiających zagadnienia z zakresu ryzyka.
Ze względu na to, że duża liczba materiałów o ryzyku, a o ryzyku w obrocie energią elektryczną w szczególności, dostępna jest w języku angielskim będziemy podawać także angielskie nazwy większości pojęć.

CO TO JEST:

Cena terminowa (cena na termin)?
Cena terminowa (ang. forward price) jest to cena uzgodniona w umowie terminowej lub w umowie opcyjnej która ma obowiązywać strony umowy w uzgodnionym terminie w przyszłości.

Cena wykonania?
Cena wykonania (ang. strike price) jest to zwyczajowa nazwa ceny terminowej uzgodnionej w umowie opcyjnej.

Chwila?
W odniesieniu do świadczenia i zapłaty za świadczenie - jest to uzgodniony w umowie terminowej moment, w którym:
1. wykonywane jest świadczenie,
2. dokonywana jest zapłata za świadczenie.

Inwestor?
Inwestor, w używanym tu znaczeniu, jest to każda ze stron umowy.

Instrument bazowy?
Instrument bazowy (ang. underlying instrument) jest to prawo, towar lub wskaźnik ekonomiczny, w odniesieniu do którego skonstruowana została umowa terminowa.

Inżynieria finansowa?
Inżynieria finansowa (ang. financial engineering) to zbiór procedur i technik dla zarządzania ryzykiem.

Kontrakt terminowy?
Kontrakt terminowy (ang. futures) to forma umów terminowych obracanych na giełdach, w których wszystkie elementy za wyjątkiem ceny terminowej są ustalone w standardzie kontraktu, natomiast cena terminowa jest ustalana przez działających na giełdzie (w imieniu zlecających przeprowadzenie transakcji lub własnym) maklerów w drodze aukcji, z zachowaniem zasady anonimowości stron.

Kontrakt opcyjny?
Kontrakt opcyjny (ang. option contract, częściej option) to forma umów opcyjnych obracanych na giełdach, w których wszystkie elementy za wyjątkiem premii opcyjnej są ustalone w standardzie kontraktu, natomiast premia opcyjna jest ustalana przez działających na giełdzie (w imieniu zlecających przeprowadzenie transakcji lub własnym) maklerów w drodze aukcji, z zachowaniem zasady anonimowości stron.

Nabywca opcji?
Nabywca opcji (ang. option buyer) to strona umowy opcyjnej posiadająca opcję.

Okres?
W odniesieniu do świadczenia i zapłaty za świadczenie - jest to uzgodniony w umowie terminowej przedział czasu, w którym:
3. wykonywane jest świadczenie,
4. dokonywana jest zapłata za wykonywane w tym okresie świadczenie.

Opcja?
Opcja (ang, option) jest to prawo strony umowy opcyjnej do odstąpienia od wykonania umowy.

Opcja kupna?
Opcja (ang. buy option) jest to prawo strony umowy opcyjnej zobowiązanej do przyjęcia świadczenia do odstąpienia od wykonania umowy.

Opcja sprzedaży?
Opcja (ang. sell option) jest to prawo strony umowy opcyjnej zobowiązanej do wykonania świadczenia do odstąpienia od wykonania umowy.

Premia opcyjna?
Premia opcyjna (ang. premium) jest to wartość środków przekazywanych przez nabywcę opcji wystawcy opcji w momencie zawarcia umowy opcyjnej.

Rynek efektywny?
Rynek efektywny (ang. effective market) to rynek, na którym występuje swobodna gra popytu i podaży pomiędzy uczestnikami, z których każdy dysponuje taką samą informacją i nie ma żadnej możliwości oddziaływania na ten rynek poza składaniem na nim ofert zakupu bądź sprzedaży.

Rynek natychmiastowy?
Rynek natychmiastowy (rynek umów natychmiastowych) (ang. spot market) jest to rynek, na którym zawierane są umowy natychmiastowe.

Ryzyko?
Ryzyko (ang. risk) jest to potencjalna możliwość wystąpienia sytuacji innej niż założona. Potocznie ryzyko wiąże się z wystąpieniem sytuacji niekorzystnej. Formalnie jednak ryzyko odnosi się do możliwości odstępstwa od sytuacji założonej zarówno w kierunku korzystnym jak i niekorzystnym.

Ryzyko cenowe?
Ryzyko cenowe (ang. price risk) jest to ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości w warunkach, gdy cena na rynku różni się od ceny założonej przy planowaniu działalności.

Ryzyko kredytowe?
Ryzyko kredytowe (ang. credit risk) jest to ryzyko wystąpienia strat finansowych spowodowanych nie wywiązaniem się strony przeciwnej umowy terminowej lub umowy opcyjnej z uzgodnionego w umowie zobowiązania w przewidziany w umowie sposób. Wielkość ryzyka kredytowego jest więc funkcją wartości zobowiązań objętych umową, ułamka zobowiązań, które można odzyskać w przypadku nie wywiązania się strony przeciwnej umowy ze zobowiązania, oraz prawdopodobieństwa wystąpienia takiego zdarzenia. W znaczeniu potocznym pod pojęciem ryzyko kredytowe rozumie się prawdopodobieństwo nie wywiązania się strony umowy terminowej lub umowy opcyjnej bez określania wartości straty jaką może to spowodować.

Ryzyko rynkowe?
Ryzyko rynkowe (ang. market risk) jest to ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości w warunkach innych niż zaplanowane.

Ryzyko wolumenu?
Ryzyko wolumenu (ang. volume risk także volumetric risk) jest to ryzyko zrealizowania wolumenu obrotu na poziomie odbiegającym od zaplanowanego.

Spekulacja?
Spekulacja (ang. speculation), w znaczeniu w jakim to pojecie będziemy tu wykorzystywali, jest to zawarcie umowy terminowej w zamiarze wykorzystania rozwoju sytuacji na rynku dla osiągnięcia doraźnych korzyści.

Standard kontraktu?
Standard kontraktu (ang. contract standard) to określony przez giełdę zestaw podstawowych elementów umowy terminowej lub umowy opcyjnej, którą można zawrzeć na giełdzie, czyli kontraktu terminowego lub kontraktu opcyjnego; standard kontraktu terminowego nie określa ceny terminowej, a standard kontraktu opcyjnego nie określa premii opcyjnej, gdyż obie te wielkości są negocjowane w momencie zawierania kontraktu.

Świadczenie?
Świadczenie jest to przedmiot umowy terminowej lub umowy opcyjnej.

Termin?
W odniesieniu do świadczenia i zapłaty za świadczenie: chwila lub okres.

Ubezpieczenie?
Ubezpieczenie (ang. hedge lub hedging) jest to strategia związana z zarządzaniem ryzykiem, (na przykład ubezpieczenie sprzedażowe, ubezpieczenie zakupowe), której elementem jest zawarcie umowy terminowej lub umowy opcyjnej w zamiarze przeciwdziałania skutkom niekorzystnego rozwoju sytuacji na rynku w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie sprzedażowe?
Ubezpieczenie sprzedażowe (ang. selling hedge) jest to strategia polegająca na zawarciu umowy terminowej finansowej jako strona wykonująca świadczenie oraz, w terminie wykonania umowy terminowej, sprzedaży świadczenia na rynku natychmiastowym.

Ubezpieczenie zakupowe?
Ubezpieczenie zakupowe (ang. buying hedge) jest to strategia polegająca na zawarciu umowy terminowej finansowej jako strona przyjmująca świadczenie oraz, w terminie wykonania umowy terminowej, zakupie świadczenia na rynku natychmiastowym.

Umowa barierowa?
Umowa barierowa jest to umowa opcyjna wielookresowa finansowa, z wykorzystaniem jednocześnie opcji kupna i opcji sprzedaży.

Umowa barierowa dolna?
Umowa barierowa dolna jest to umowa opcyjna wielookresowa finansowa, z wykorzystaniem opcji sprzedaży.

Umowa barierowa górna?
Umowa barierowa górna jest to umowa opcyjna wielookresowa finansowa, z wykorzystaniem opcji kupna.

Umowa natychmiastowa?
Umowa natychmiastowa (ang. spot agreement, spot transaction) to umowa, w której realizacja świadczenia i zapłata za to świadczenie mają miejsce bezzwłocznie po terminie zawarcia umowy.

Umowa opcyjna?
Umowa terminowa (ang. option agreement, krócej option) jest to wariant umowy terminowej, w której jedna ze stron umowy, w zamian za premię opcyjną wypłaconą drugiej stronie w chwili zawarcia umowy opcyjnej, otrzymuje bezwarunkowe prawo do odstąpienia od wykonania umowy.

Umowa opcyjna finansowa?
Umowa opcyjna finansowa jest to umowa opcyjna, w której nie dochodzi do wymiany instrumentu bazowego pomiędzy stronami umowy, a świadczenie ma postać rozliczenia finansowego według następującej zasady:
jeżeli strona umowy posiadająca opcję zdecyduje o wykonaniu umowy, to strona umowy odnosząca umowną korzyść ekonomiczną, zdefiniowaną jako różnica pomiędzy
- wartością świadczenia obliczoną według uzgodnionej w umowie terminowej ceny terminowej
i
- wartością świadczenia obliczoną według ceny instrumentu bazowego na rynku natychmiastowym,
(to jest strona dla której umowna korzyść ekonomiczna jest dodatnia), przekazuje tę korzyść drugiej stronie umowy.

Umowa opcyjna z opcją kupna?

Umowa opcyjna z opcją kupna (ang. buy option agreement, krócej buy option) jest to umowa terminowa, w której strona umowy zobowiązana do przyjęcia świadczenia, w zamian za premię opcyjną wypłaconą drugiej stronie w chwili zawarcia umowy opcyjnej, otrzymuje bezwarunkowe prawo do odstąpienia od wykonania umowy.

Umowa opcyjna z opcją sprzedaży?

Umowa opcyjna z opcją sprzedaży (ang. sell option agreement, krócej sell option) jest to umowa terminowa, w której strona umowy zobowiązana do wykonania świadczenia, w zamian za premię opcyjną wypłaconą drugiej stronie w chwili zawarcia umowy opcyjnej, otrzymuje bezwarunkowe prawo do odstąpienia od wykonania umowy.

Umowa terminowa?
Umowa terminowa (ang. forward agreement, forward transaction lub krócej forward) jest to umowa, w której umawiający zobowiązują się do wykonania określonego w umowie świadczenia odnoszącego się do uzgodnionego instrumentu bazowego z jednej, a przyjęcia świadczenia i zapłaty za to świadczenie w uzgodnionej w umowie wysokości z drugiej strony, przy czym zarówno świadczenie jaki i zapłata mają mieć miejsce w uzgodnionym terminie w przyszłości.

Umowa (terminowa) finansowa?
Umowa (terminowa) finansowa jest to umowa terminowa, w której nie dochodzi do wymiany instrumentu bazowego pomiędzy stronami umowy, a świadczenie ma postać rozliczenia finansowego według następującej zasady:
strona umowy odnosząca umowną korzyść ekonomiczną, zdefiniowaną jako różnica pomiędzy
- wartością świadczenia obliczoną według uzgodnionej w umowie terminowej ceny terminowej
i
- wartością świadczenia obliczoną według ceny instrumentu bazowego na rynku natychmiastowym,
(to jest strona dla której umowna korzyść ekonomiczna jest dodatnia), przekazuje tę korzyść drugiej stronie umowy.

Umowa różnicowa?
Umowa różnicowa (ang. contract for differentials) jest to inne, rzadziej stosowane określenie umowy wymiany.

Umowa (opcyjna, terminowa) wielookresowa?
Umowa (opcyjna, terminowa) wielokresowa jest to umowa opcyjna lub umowa terminowa przewidująca rozliczenie w więcej niż jednym terminie.

Umowa wymiany?
Umowa wymiany (ang. swap) jest to umowa terminowa finansowa, w której jedna ze stron umowy wykonała strategię ubezpieczenia sprzedażowego bądź ubezpieczenia zakupowego. Tradycyjnie nazwę "umowa wymiany" rezerwuje się dla umów terminowych wielookresowych.

Wielookresowe ubezpieczenie zakupowe?
Wielookresowe ubezpieczenie zakupowe (ang. cap) jest to strategia polegająca na zawarciu umowy barierowej górnej jako strona przyjmująca świadczenie oraz, w terminach wykonania świadczenia, zakupywaniu świadczenia na rynku natychmiastowym.

Wielookresowe ubezpieczenie sprzedażowe?
Wielookresowe ubezpieczenie zakupowe (ang. floor) jest to strategia polegająca na zawarciu umowy barierowej dolnej jako strona wykonująca świadczenie oraz, w terminach wykonania świadczenia, sprzedawaniu świadczenia na rynku natychmiastowym.

Wielookresowe ubezpieczenie zakupowe pasmowe?
Wielookresowe ubezpieczenie zakupowe (ang. collar) jest to strategia polegająca na zawarciu jednocześnie umowy barierowej dolnej jako strona wykonująca świadczenie i umowy barierowej górnej jako strona przyjmująca świadczenie (z ceną wykonania opcji sprzedaży w umowy barierowej dolnej niższą niż cena wykonania opcji kupna umowy barierowej górnej) oraz, w terminach wykonania świadczenia, zakupywaniu świadczenia na rynku natychmiastowym.

Wielookresowe ubezpieczenie sprzedażowe pasmowe?
Wielookresowe ubezpieczenie zakupowe (ang. reverse collar) jest to strategia polegająca na zawarciu jednocześnie umowy barierowej dolnej jako strona wykonująca świadczenie i umowy barierowej górnej jako strona przyjmująca świadczenie (z ceną wykonania opcji sprzedaży w umowy barierowej dolnej wyższą niż cena wykonania opcji kupna umowy barierowej górnej) oraz, w terminach wykonania świadczenia, sprzedawaniu świadczenia na rynku natychmiastowym.

Wystawca opcji?
Wystawca opcji (ang. option writer) jest to strona umowy opcyjnej bezwzględnie zobowiązana do wykonania umowy opcyjnej w zamian za premię opcyjną.

Zarządzanie ryzykiem?
Pod pojęciem zarządzania ryzykiem (ang. risk management) rozumie się stosowanie procedur i technik mających na celu zmniejszenie bądź wręcz wyeliminowanie ryzyk związanych z działalnością gospodarczą.
cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE